Aktuálne projekty

Medzinárodné

Projekt EUREC

ÚMEB n. f. bol spoluiniciátorom a stal sa riadnym partnerom (a členom "ústrednej riadiacej skupiny") medzinárodného výskumného projektu 6. rámcového programu Európskej komisie pod názvom "EUREC - European Network of Research Ethics Committees" [Európska sieť etických komisií pre výskum]. Bližšie informácie na oficiálnej stránke projektu - www.eurecnet.org.

Celoštátne

Kurz pre Etické komisie

ÚMEB n. f. inicioval vlastný projekt na prípravu "kurzu na pokračovanie" pre členov a používateľov etických komisií v Slovenskej republike, ktorý začal v roku 2007. Kapitoly kurzu vychádzajú na pokračovanie v rámci zvláštnej rubriky v časopise ústavu "Medicínska etika & Bioetika". Okrem toho sú zverejňované na stránke ústavu, spolu s doplňujúcimi materiálmi a odkazmi na rozširujúcu literatúru podľa jednotlivých tém. Bližšie pozri - tu.

Projekt "Bioetická tablička" (BT; od roku 2012)

2015

Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2015"

Nadväzuje na výsledky projektov BT 2012 - BT 2014. Bližšia informácia (2015) - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť (2015) - tu.

2014

Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2014"

Nadväzuje na výsledky projektov BT 2012 a BT 2013, od ktorých sa neodlišuje svojím zameraním ani formou. Bližšia informácia o projekte (2014) - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť (2014) - tu.

2013

Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2013"

Nadviazal na výsledky projektu BT 2012, od ktorého sa nelíšil svojím zameraním ani formou. Bližšia informácia o projekte (2013) - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť (2013) - tu.

2012

Projekt Bioetická tablička 2012

Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2012"

Pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavu medicínskej etiky a bioetiky SZU (ÚMEB), dnešného Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (ÚZE), ako aj z dôvodu narastajúcej závažnosti a rozsahu odborných aktivít ÚZE v celoštátnom a v medzinárodnom meradle vedenie SZU v júni 2012 rozhodlo o pridelení veľkosťou primeranejších priestorov pre jeho činnosť. Tieto priestory však boli v havarijnom stave, pričom ÚZE začínal svoju činnosť prakticky bez akéhokoľvek materiálneho vybavenia - vzhľadom na nezachovanie pôvodného vybavenia ústavu a aktuálny nedostatok zdrojov v rozpočte SZU.

Z tohto dôvodu sa Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f., pôvodne zriadený v roku 1993 najskôr ako nadácia na podporu pôvodného ÚZE (vtedy ÚMEB), rozhodol uskutočniť osobitný projekt na podporu komplexnej revitalizácie ÚZE pod názvom „Bioetická tablička 2012“ (BT 2013).

Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na vyššie špecifikované účely, ktoré by mohli poskytnúť organizácie so záujmom o podporu etiky v (bio)medicíne a zdravotníctve, ako aj o podporu vytvárania odborných kapacít na kvalifikované riešenie etických problémov, ktoré prináša aktuálny dynamický vývoj v oblasti biomedicíny a nových biotechnológií.

Osobitným spôsobom poskytnutia finančnej podpory – a zároveň aj osobitným spôsobom prezentácie podporujúcich organizácií alebo jednotlivcov – bolo zaobstaranie „bioetickej tabličky“. Išlo o definovanú plochu na osobitnej ďakovnej tabuli umiestnenej na čestnom mieste nových priestorov ÚZE, pričom veľkosť tejto plochy ("tabličky") bola vo vzťahu k veľkosti poskytnutej finančnej čiastky. Podobná ďakovná plocha bola umiestnená aj na internetových stránkach ÚMEB n.f. www.bioetika.sk, www.bioethics.sk.

Dňa 12. februára 2013 bola slávnostným otvorením novo rekonštruovaných priestorov ÚZE úspešne ukončená prvá etapa revitalizácie ústavu. Podstatná časť finančných prostriedkov na realizáciu týchto prác bola zabezpečená v rámci realizácie projektu BIOETICKÁ TABLIČKA 2012.

Bližšia informácia o projekte (2012) - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť (2012) - tu.

Archív projektov