Pracovníci a spolupracovníci

Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
správca/vedúci ÚMEB n. f.

 • CV
 • publikácie

Spolupracovníci

 • P. doc. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD., lekár, teológ, Katedra morálnej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave
 • MUDr. Helena Glasová, PhD., Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie SZU - Bratislava
 • Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., psychologička, Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave
 • Mgr. ThLic. Zuzana Grabczak, PhD., bioetička (t. č. na MD), Omšenie
 • MUDr. Andrej Hrádocký, lekár – pediater, Trenčín
 • MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., lekárka, Ústav zdravontíckej etiky, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • MUDr. Mária Mojzešová, PhD., lekárka, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
 • MUDr. Adrián Okša, PhD., lekár, samostatný výskumný pracovník, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, predseda – Etická komisia Dérerovej FNsP Bratislava
 • BeLic. Paula Poloňová - Bicianová, bioetička, Diecézne centrum pre rodinu, Banská Bystrica
 • MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., lekárka, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
 • Prof. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek, filozof, teológ, vedúci – Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • MUDr. Viliam Žilínek, PhD., lekár – pediater, 1. detská klinika DFNsP, Bratislava