Ciele ÚMEB n. f.

Účelom ÚMEB n. f. je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, a to najmä prostredníctvom podpory všetkých aktivít týkajúcich sa odborno-vedeckej a prakticko-aplikačnej oblasti medicínskej etiky a bioetiky.

Predovšetkým sa zameriava na získavanie, zhromažďovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedeckých a odborných poznatkov medicínskej etiky a bioetiky a na ich praktické uplatnenie v oblasti medicíny, zdravotníctva, životného prostredia, vedeckého výskumu, praktickej aplikácie výsledkov biologických, medicínskych a prírodných vied, ako aj v oblasti výchovy a vzdelávania v medicínskej etike a bioetike, zameraného na študentov, odborníkov a pracovníkov príslušných odborov a odborností, ako aj širšej verejnosti.

V tomto smere bude podporovať všetky humanitné, vzdelávacie, vedecké, výskumné, mediálne a iné aktivity sledujúce dosiahnutie tohto cieľa, vrátane regionálnej a medzinárodnej spolupráce.

( Štatút ÚMEB n. f. zo dňa 23. 12. 2002, Čl. III – Účel fondu. )