EURECNET

ÚMEB n. f. bol spolu iniciátorom a stal sa riadnym partnerom (a členom "ústrednej riadiacej skupiny") medzinárodného výskumného projektu 6. rámcového programu Európskej komisie pod názvom EUREC – European Network of Research Ethics Committees [Európska sieť etických komisií pre výskum].

Projekt EUREC pokračuje od marca 2011 ďalej v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie pod názvom EURECNET. Aktivity projektu sa zameriavajú na ďalšie rozvíjanie siete EUREC ako siete národných sietí etických komisií pre výskum – v prvom rade sietí existujúcich alebo vznikajúcich v členských krajinách Európskej únie, neskôr sa počíta aj s účasťou sietí etických komisií pre výskum z ďalších európskych krajín (prípadne i z krajín mimo Európy).

ÚMEB n. f., ako zakladateľské pracovisko siete EUREC je aj partnerským spolu riešiteľským a spolu garantujúcim pracoviskom projektu EURECNET.

Počas medzinárodnej konferencie projektu EURECNET „Výzvy multicentrických štúdií v Európe“, ktorá sa konala v dňoch 12. – 13. apríla 2012 v Bratislave, bol dňa 12. apríla 2012 v priestoroch Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podpísaný Štatút siete EUREC, ktorá sa po registrácii stane právnickou osobou s cieľom zabezpečiť ďalšie efektívne fungovanie siete aj po ukončení projektu. Za ÚMEB n. f., ako za zakladajúce pracovisko EUREC, štatút podpísal prof. Jozef Glasa.

  • Riešiteľský tím Projektu 6RP EUREC za ÚMEB n. f. – tu.
  • Riešiteľský tím Projektu 7RP EURECNET za ÚMEB n. f. – tu.

Bližšie informácie na oficiálnej stránke projektu - www.eurecnet.org.