Členstvo v medzinárodných organizáciách a sieťach

Okrem individuálnej účasti svojich spolu/pracovníkov v celom rade európskych výborov a komisií v oblasti bioetiky je ÚMEB n. f. ako právnická osoba členom významných európskych organizácií (sietí).

EACME

ÚMEB n. f. sa stal opäť riadnym členom EACME (European Association of Centres of Medical Ethics) v roku 2008 (po obnovení mimoriadneho členstva ÚMEB aktívneho v rokoch 1994 – 1997). Pracovníci ÚMEB sa podieľajú na činnosti EACME najmä ako pozvaní prednášatelia a aktívni účastníci na výročných konferenciách EACME a ako účastníci workshopov a odborných konferencií usporiadaných EACME alebo jej členskými organizáciami.

Bližšie informácie na webovej stránke: www.eacmeweb.com

EUREC

ÚMEB n. f. sa stal spoluiniciátorom a spoluzakladateľom EUREC (European Network of Research Ethics Committees) v roku 2005 na prvej európskej konferencii etických komisií organizovanej Európskou komisiou v jej sídle v Bruseli v dňoch 26. – 27. 1. 2005. Vedúci ÚMEB n. f. bol členom užšieho výboru odborných garantov konferencie. Počas konferencie sa za aktívnej účasti zástupcu ÚMEB n. f. uskutočnilo stretnutie iniciatívnej skupiny odborníkov, ktoré prijalo spoločné vyhlásenie o potrebe vzniku európskej siete etických komisií pre výskum.

Založenie a vybudovanie siete sa stalo náplňou projektu 6RP Európskej komisie – EUREC. ÚMEB n. f. sa stal riadnym partnerom a členom riadiaceho výboru („core group“) projektu, so zvláštnym zameraním na činnosti v krajinách strednej a východnej Európy.

Bližšie informácie na webovej stránke projektu: www.eurecnet.org

ECEN

ÚMEB n. f. sa stal spoluiniciátorom a spoluzakladateľom ECEN (European Clinical Ethics Network) na prvom, zakladajúcom stretnutí ECEN v Paríži v roku 2005. Ide o prvú európsku sieť pracovníkov a centier venujúcich sa problematike klinickej bioetiky, v súčasnosti s výberovým členstvom. ECEN vzniklo a pracuje ako špecializovaný negrantový projekt pod záštitou EACME. Usporadúva výročné pracovné konferencie a podporuje neformálnu výmenu informácií medzi svojimi členmi.

ECEN nateraz neprevádzkuje vlastnú webovú stránku, výstupy svojej činnosti publikuje v odborno-vedeckej tlači a v rámci aktivít EACME.