Medicínska etika & Bioetika – Medical Ethics & Bioethics

Medzinárodný, dvojjazyčný, vedecko-odborný časopis pre otázky medicínskej etiky a bioetiky. Je určený najširšej medicínskej a zdravotníckej verejnosti v Slovenskej republike a v zahraničí, zvlášť členom etických komisií. Má za cieľ napomáhať medzinárodnú výmenu informácií a dialóg na poli medicínskej etiky a bioetiky.

Prináša informácie o aktuálnych podujatiach a udalostiach v oblasti medicínskej etiky a bioetiky, pôvodné práce, prehľady, významné materiály a dokumenty, kurz pre členov etických komisií, listy redakcii a recenzie. Vedecké a odborné práce publikované v časopise sú recenzované a musia zodpovedať obvyklým medzinárodným kritériám.

Založený v roku 1994 Nadáciou Ústav medicínskej etiky a bioetiky. Počas prvých rokov existencie tvorba časopisu nadväzovala na vedecko-odborné aktivity Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, spoločného pracoviska Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (IVZ) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave.

Vedúci redaktor: J. Glasa

Výkonná redaktorka: K. Glasová

Redakčná rada: J. Ďačok, R. Frydrich, M. Glasová, K. Glasová, T. Krčméryová, J. Labus†, J. Matulník, J. Palaščák, R. Pullmann, A. Rakús, M. Troščák

Rozšírená redakčná rada: A. Bajan, I. Ďuriš, A. Kapellerová, E. Kolibáš, Š. Krajčík, V. Krčméry ml., M. Kriška, P. Kukumberg, J. Longauer, M. Makai, E. Mathéová, P. Mráz, M. Pavlovič, J. Porubský

Medzinárodný poradný zbor: Ch. Byk (Paris), A. Carlberg (Stockholm), D. Callahan (Garrison, NY), H. Glasová (London), T. Hope (Oxford), L. Gormally (London), H. Klaus (Washington, DC), S. Leone (Palermo), T. Lajkep (Brno - Brussels), M. Munzarová (Brno), R. H. Nicholson (London), J. Payne (Prague), D. Sacchini (Rome), A. Slabý (Prague), A. Spagnolo (Rome), J. Šimek (Prague), K. Šipr (Brno), H.Watt (London)

Adresa redakcie: Vysoká 32, 81106 Bratislava 1

Web: www.bioetika.sk, www.bioethics.sk

E-mail: jozef.glasa@szu.sk

Časopis je excerpovaný do nasledovných databáz: Bibliographia medica slovaca, Medline.

ISSN 1335-0560