Z histórie ÚMEB n. f.

ÚMEB n. f. vznikol ako samostatná právnická osoba – „Nadácia Ústav medicínskej etiky a bioetiky“ v roku 1993 na podporu aktivít Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, založeného v roku 1992 na pôde Katedry medicínskej etiky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (IVZ, neskôr SPAM, t. č. SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) ako spoločné pracovisko IVZ a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave.

Pôvodný ÚMEB IVZ a LF UK, ktorý nebol samostatnou právnickou osobou, patril od svojho vzniku k vedúcim pracoviskám na Slovensku (SR) v odboroch medicínska etika, bioetika, etika v ošetrovateľstve a etika verejného zdravotníctva. Podieľal sa na vzniku prvých výučbových programov, textov, výskumných projektov a etických komisií v SR.

S postupným útlmom činností pôvodného ústavu Nadácia ÚMEB preberala resp. suplovala mnohé z nich, vrátane úseku medzinárodných vzťahov, medzinárodných výskumných projektov a spolupráce. V roku 1994 začala v spolupráci s vydavateľstvom Charis vydávať medzinárodný bilinguálny vedecko-odborný časopis „Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics“.

V roku 2002 pôvodný ústav ako spoločné pracovisko SZU a LF UK zanikol.

Nadácia ÚMEB sa k 1. 1. 2003 podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách transformovala na „Neinvestičný fond Ústav medicínskej etiky a bioetiky“ – ÚMEB n. f.

V roku 2012, na základe zmluvy o spolupráci medzi ÚMEB n.f. a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (SZU), zriadil ÚMEB n.f. na pôde Ústavu zdravontíckej etiky SZU (ÚZE SZU) detašované pracovisko, kde sa dočasne presunula podstatná časť knižničného a časopiseckého fondu ústavu, technické zariadenia, ako aj redakcia časopisu Medicínska etika & Bioetika. Okrem toho sa v rámci uvedenej spolupráce zriadilo Edukačné centrum pre etické komisie v SR. Pracovníci a spolupracovníci ÚMEB n.f. sa tiež priamo podieľajú na výučbových, vedecko-výskumných, konzultačných a publikačných aktivitách ÚZE SZU.

Publikácie o histórii bioetiky na Slovensku

Činnosť ÚMEB IVZ a LF UK a nadväzujúce aktivity ÚMEB n. f. boli základom pre vznik a rozvoj odborov medicínska etika, bioetika, etika v ošetrovateľstve a etika verejného zdravotníctva na Slovensku, ako aj pre zapojenie týchto odborov do európskeho a medzinárodného kontextu. Vybrané publikácie spolu/pracovníkov ÚMEB dokumentujú významné skutočnosti vo vzťahu ku vzniku a vývoju spomínaných odborov v SR a obsahujú konkrétne informácie o zástoji ÚMEB v týchto aktivitách.

  • Glasa, J.: Medical ethics and bioethics in the Slovak Republic (1990 - 1992). Inter. Jal. of Bioeth., 4, 1993, č. 3, s. 228 - 230.
  • Glasa J., Holomáň J., Klepanec J., Šoltés L.: Ethics commitees and achievement of good clinical practice. Thérapie, 51, 1996, s. 369 - 372.
  • Glasa, J.: Bioethics and challenges of a society in transition: The birth and development of bioethics in post – totalitarian Slovakia. Kennedy Institute of Ethics Journal, 10, 2000, č. 2, s. 165 – 170.
  • Glasa, J., Bielik, J., Ďačok, J., Glasová, M., Porubský, J.: Ethics committees (HECs/IRBs) and health care reform in the Slovak Republic: 1990 – 2000. HEC Forum, 12, 2000, č. 4, s. 358 – 366.